წიგნები

ავტორები წიგნის დასახელება
 საქართველოს ეროვნული ბანკი  საქართველოს საბანკო დაწესებულებებისათვის ბუღალტრული აღრიცხვის ანგარიშთა გეგმა და მისი გამოყენების ინსტრუქცია
 რატი ბურდიაშვილი   ფინანსური აღრიცხვა ბანკში
 გიორგი ცაავა,გიორგი ხანთაძე  საბანკო საქმე (თეორია, მეთოდები და პრაქტიკა) - (თბილისი, 2014)

მერაბ ვანიშვილი - ეკონომიკის აკადემიური დოქტორი, 80-ზე მეტი ნაშრომის ავტორი ეკონომი-კური თეორიის, მაკროეკონომიკის, რეგიონალისტიკის, ფინანსებისა და აგრარული ეკონომიკის საკითხებზე. განსაკუთრებული აღნიშვნის ღირსია მისი მონოგრაფიული გამოკვლევები: „სა-ქართველოს სასურსათო უსაფრთხოების საშინაო და საგარეო ეკონომიკური ასპექტები - თეორია, მეთოდოლოგია, პრაქტიკა“ (2003), „ადგილობრივი თვითმმართველობის ფორ-მირებისა და განვითარების ეკონომიკური მექანიზმები საქართველოში“ (2013), „სასურსათო უსაფ-რთხოების მაკროეკონომიკური რეგულირება საქართველოში“ (2013); სახელმძღვანელოები: „საფინანსო-საბანკო სტატისტიკა“ (2004 და 2009), „მუნიციპალური საბიუჯეტო სისტემა და ფინანსური მენეჯ-მენტი“ (2005), „ფინანსები“ (2007), „ფინანსების თეორია ქართული პრაქტიკით“ (2009), „ეკონო-მიკის საფუძვლები: მიკროეკონომიკა, მაკროეკონომიკა“ (2010), „სოციალური პოლიტიკა“ (2013), „სო-ციალური ეკონომიკა“ (2015) და „სოციალური სფეროს ეკონომიკა და მართვა“ (2015).
სამეცნიერო-პედაგოგიური საქმიანობა დაიწყო 1983 წელს და გაიარა გზა უმცროსი მეცნიერ მუშაკიდან (უფროსი მასწავლებლიდან) განყოფილების გამგის (პროფესორის) თანამდებობამდე. 1996-1997 წ.წ. იყო საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს ფასების, ფინანსებისა და საკრედიტო პოლიტიკის სამმართველოს უფროსის მოადგილე. 2000-2002 წ.წ. მუშაობდა მსოფლიო ბანკის „მუნი-ციპალურ პროგრამათა განხორციელების საკოორდინაციო ცენტრში“ ადგილობრივ ფინანსისტ-კონსულტანტად. 2001 წელს გაიარა სტაჟირება პოლონეთისა (ქ. ვარშავა) და საფრანგეთის (ქ. ანჟე) სახელმწიფო მოხელეთა გადამზადების პრესტიჟულ ცენტრებში. ამჟამად არის გორის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტის სოციალურ მეცნიერებათა, ბიზნესისა და სამართალმცოდნეობის ფა-კულტეტის ასოცირებული პროფესორი; „ფაზისის“ მეცნიერებათა აკა-დემიის ნამდვილი წევრი. აქტიურად მონაწილეობს საერთაშორისო თუ ადგილობრივ კონფერენციებსა და სემინარებში.

ავტორები   წიგნის დასახელება
მერაბ ვანიშვილი
ნაზი ჭიკაიძე
ნინო ვანიშვილი

  სოციალური ეკონომიკა, სახელმძღვანელო (თბილისი, გამომცემლობა "საზოგადოება ცოდნა”, 2015)
მერაბ ვანიშვილი
ირაკლი კაცაძე

  ფინანსები, სახელმძღვანელო (თბილისი, 2016)
მერაბ ვანიშვილი
თეა ხორგუაშვილი

  ფინანსები (გორი, 2015)
მერაბ ვანიშვილი
გიული გიგუაშვილი

  სოციალური პოლიტიკა /ლექციების კურსი/ (2013)
მერაბ ვანიშვილი
გაგა ნიქაბაძე
დავით ხაჭაპურიძე

  მენეჯერული ეკონომიკა, სახელმძღვანელო (თბილისი, 2015)
მერაბ ვანიშვილი
დათა ფარულავა

  ფინანსების საფუძვლები (თბილისი, 2015)
მერაბ ვანიშვილი
ბადრი გეჩბაია

  სოციალური სფეროს ეკონომიკა და მართვა, სახელმძღვანელო (თბილისი, გამომცემლობა "საზოგადოება ცოდნა”, 2015)


Comments